2. stupeň - malotřídka

Tato skupina je koncipována jako malotřídka. Lektorky v přípravě na výuku maximálně zohledňují požadavky na jednotlivé věkové skupiny dětí, které jsou vytyčené v tomto vzdělávacím programu. Součástí výuky je často projektová práce, kdy děti pracují v menších kolektivech. U žáků vyššího stupně se předpokládá individuální přístup, podporována je také vzájemná výpomoc mezi žáky, čímž dochází k cílenému rozvoji sociálních kompetencí.

Vzdělávací obor „Český jazyk a literatura“ je vyučován v časové dotaci minimálně čtyř hodin týdně.

Vzdělávací obor „Můj český svět“ se vyučuje v 5. ročníku v dotaci 1 hodina týdně jako samostatný předmět, který dělíme na dvě volně propojitelné části: Místo, kde žiji- Místo, odkud pocházím (Zeměpis) a Lidé a čas (Dějepis). Žáci poznávají minulost a současnost českých zemí, objevují světově proslulé pamětihodnosti Prahy, ale také ostatní regiony ČR.

Vzdělávací obor „České země včera a dnes“ je určen pro děti 6.-9. ročníku a je vyučován v dotaci 1,5 hodiny týdně ve 14ti denních cyklech střídajících se oborů zeměpis a dějepis. Tento vzdělávací obor se zabývá rozvojem znalostí v oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda. ČŠBH Frankfurt vychází z předpokladu, že žáci absolvují výuku světových dějin, zeměpisu a občanské výchovy ve svých německých školách. Proto se soustředíme opět jen na učivo, které se váže k ČR. Do výuky jsou pravidelně zařazována průřezová témata z literární výchovy a výchovy k občanství. Žákům to umožní uvědomit si svou důležitost a také důležitost jazyků.

Ve výuce je kladen důraz na srovnávání českých reálií s ostatními zeměmi střední Evropy a celého světa, na něž se většinou výuka v německé škole nesoustředí. Tímto způsobem jsou vedeni k tomu, aby žáci považovali výuku českých reálií obohacení výuky v německých školách. Žáci tím rozvíjí srovnávací schopnosti a budují si zároveň základ své multikulturní identity. Pro rozvoj slovní zásoby je kladen zvláštní důraz na práci s historickými prameny v dějepise a s nejnovějšími texty z médií či krátkými úryvky z odborné literatury v zeměpise. Žáci se učí analyzovat grafy, statistiky, mapy a další typy zdrojů. Cílem je podnítit v žácích chuť a zájem dozvědět se o zemi svých rodičů a prarodičů více.

Délka vyučování: 5 vyučovacích hodin

V ČŠBH Frankfurt je na 1. stupni vyučován předmět Český jazyk a literatura, vlastivědná témata obsahuje předmět Můj český svět. Na 2. stupni ZŠ jsou vedle výuky češtiny vyučovány české reálie v mezinárodním kontextu v předmětu České země včera a dnes.