4. třída

Vzdělávací obor „Český jazyk a literatura“ je vyučován v časové dotaci čtyři vyučovací hodiny týdně prezenčního studia, doplněné dvěmi hodinami domácí práce. Vzhledem k tomu, že všichni žáci jsou zároveň zapsáni k denní docházce v německých základních školách, předpokládáme, že jsou jejich obecné komunikativní kompetence souběžně rozvíjeny dostatečným způsobem i tam.

Cílem ČŠBH Frankfurt v této oblasti je zvládnutí základních komunikačních pravidel, schopnost vypořádat se s tiskopisy, dopisem či podpora tvorby výpisků a výkladu. Z hlediska jazykové výchovy jde o prohloubení tématu národního jazyka, dále koncentrace na správný pravopis, vyjmenovaná slova, skloňování. Tvořivá práce s textem, přednes a hlasitá četba či zvládnutí základních literárních pojmů posunuje žáky dál v oblasti literární výchovy.

Vzdělávací obor „Můj český svět“ je vyučován od 4. třídy v dotaci 1 hodina týdně jako samostatný předmět. Ten dělíme na dvě volně propojitelné části: Místo, kde žiji- Místo, odkud pocházím (Zeměpis) a Lidé a čas (Dějepis). Žáci poznávají minulost a současnost českých zemí, objevují světově proslulé pamětihodnosti Prahy, ale také ostatní regiony ČR.

Znalost zeměpisných, dějepisných a kulturních reálií je nezbytnou podmínkou účinné a všestranné komunikace v češtině. Učivo se prolíná s jazykovou výchovou, jelikož žáci musí zvládnout českou terminologii (například české názvy cizích měst a států).

Délka vyučování: 5 vyučovacích hodin

ČŠBH pořádá každoročně pro české děti žijící v zahraničí letní tábor v České republice. Program je především zaměřen na rozvoj češtiny a doplněn pestrými hudebními a výtvarnými aktivitami.