3. třída

Vzdělávací obor „Český jazyk a literatura“ je vyučován v časové dotaci pěti vyučovacích hodin týdně prezenčního studia, doplněné dvěmi hodinami domácí práce. Vzhledem k tomu, že všichni žáci jsou zároveň zapsáni k denní docházce v německých základních školách, předpokládáme, že jsou jejich obecné komunikativní kompetence soubežně rozvíjeny dostatečným způsobem i tam.

Cílem ČŠBH Frankfurt v této oblasti je podpora zvládnutí techniky mluveného projevu, vyprávění, z hlediska gramatiky číslo, pád, rod či časování sloves a z hlediska literární výchovy zvládnutí technik zážitkového čtení, tvořivé činnosti s literárním textem či přednes.

Do předmětu český jazyk a literatura jsou v rámci projektové práce zakomponovány specifické prvky ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“, vzdělávacího oboru „Můj český svět“. Do literární výchovy je zařazena četba českých bájí a pověstí. Témata z této vzdělávací oblasti jsou vyučována také na základní škole, kterou dítě pravidelně navštěvuje, proto se učební látka v ČŠBH Frankfurt soustředí pouze na specifická témata týkající se české společnosti, dějepisu a zeměpisu českých zemí.

Délka vyučování: 5 vyučovacích hodin

ČŠBH Frankfurt je určena pro děti od 18 měsíců do 15 let.