2. třída

Vzdělávací obor „Český jazyk a literatura“ je vyučován v časové dotaci pěti vyučovacích hodin týdně prezenčního studia, doplněné dvěma hodinami domácí práce. Vzhledem k tomu, že všichni žáci jsou zároveň zapsáni k denní docházce v německých základních školách, předpokládáme, že jsou jejich obecné komunikativní kompetence soubežně rozvíjeny dostatečným způsobem i tam. Cílem ČŠBH Franfurt v této oblasti je podpora správné výslovnosti, schopnost aktivního naslouchání, participace na dialogu, trénování techniky tichého čtení, zvládnutí gramatických témat jako jsou souhlásky, hlásky, věta jednoduchá a souvětí či spojky.

Do předmětu český jazyk a literatura jsou v rámci projektové práce zakomponovány také specifické prvky ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“, vzdělávacího oboru „Můj český svět“. Výuka je realizována ve výukových blocích. Mnoho témat z této vzdělávací oblasti se vyučuje na základní škole, kterou dítě pravidelně navštěvuje. Výuka v ČŠBH Frankfurt se proto soustředí pouze na specifická témata týkající se české společnosti, dějepisu a zeměpisu českých zemí.

Délka vyučování: 5 vyučovacích hodin

 

Na výuku v ČŠBH Frankfurt pravidelně dojíždějí žáci z okruhu Frankfurtu. Mnoha rodinám se tak nabízí příležitost seznámit se s českými rodinami žijícími v jejich místě bydliště.