1. třída

Učební náplň je zaměřena na osvojení dovedností čtení, psaní a porozumění zadaných úkolů, aby dítě 1. třídy dokázalo zvládnout obsah učiva v dalších letech docházky.

Vzdělávací obor „Český jazyk“ by měl být vyučován v dotaci sedmi vyučovacích hodin týdně prezenčního studia. Ze strany ČŠBH Frankfurt není možné splnit požadavek tak vysoké hodinové dotace, cílem však je přiblížit výsledky práce co nejblíže nárokům MŠMT ČR. V ČŠBH Frankfurt proto vyučujeme pět vyučovacích hodin týdně, zbytek časových dotací je řešen domácí přípravou.

Bezpodmínečně nutná je zvýšená péče rodičů o komunikační dovednosti dítěte v českém jazyce. Dítě musí být v první řadě schopno porozumět mluvenému slovu a pochopit, co se od něj žádá. Stejně tak nutné je rozšiřování slovní zásoby.

Délka vyučování: 5 vyučovacích hodin

ČŠBH Frankfurt průměrně zaznamenala až 80 % účast na pravidelné výuce každou sobotu. Vedle českého jazyka a literatury se děti dozví i zajímavosti o českých reáliích.